Vår policy för miljö och säkerhet

Miljö och bilar:

Policy: Alla nya taxibilar som sätts i trafik ska vara miljöklassade av myndigheterna. Idag kör vi med hybridbilar, biogasdrivna bilar och bilar som går på miljödiesel.

Policy: Tvätt av bilar ska ske så skonsamt mot miljön som möjligt. Idag har vi en helt ny, toppmodern och miljöanpassad tvätthall, där tvätt av våra bilar sker.

Trafikledning:

Policy: Den bil som är närmast kundens adress ska alltid ta den beställda körningen. Idag arbetar vi med ett helt datoriserat trafikledningssystem som positionerar alla bilar och alltid ser till att skicka den bil som finns närmast kunden. På så sätt minskar vi påverkan på miljön och ger kunden högre kvalitet på våra tjänster.

Trafiksäkerhet:

Policy: Sverigetaxi 180 200 arbetar för att trafiksäkerheten i verksamheten ska höjas. Vi ska inte bara vara goda föredömen i trafiken, utan genom vårt trafiksäkerhetsarbete vill vi ta vårt bestämda ansvar för att samhällets trafiksäkerhetsmål ska nås.

Vårt trafiksäkerhetsarbete gagnar inte bara samhället i stort utan är till fördel för alla dem som uppehåller sig på eller i närheten av vägnätet.

Vårt trafiksäkerhetsarbete består bland annat i att: Samtliga medarbetare åtar sig att följa tillämpliga trafikregler som vår verksamhet berörs av.

Alla medarbetare utbildar och informerar sig när det gäller de trafiksäkerhetsfrågor som är centrala för taxinäringen, så att alla berörda engageras för att agera trafiksäkert i sitt arbete.

Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt förbättringar inom områdena hastighetsanpassning, bilbältesanvändning och trafik fri från alkohol och droger.

Denna policy är antagen av företagsledningen och kommuniceras till alla anställda. Den hålls även tillgänglig för allmänheten.


  • App
  • Stamkort