Bättre pris och full kontroll

Bättre pris och full kontroll

Med Företagskonto erbjuder vi dig och ditt företag en smidig och förmånlig lösning för era taxiresor. Avtalet ger er taxiresor till bättre pris och full kontroll över ert resande. Ni samlar allt taxiresande på ett konto och två gånger i månanden får ni faktura med ett specificerat kontoutdrag som redogör för de resor ni gjort med oss. Ni sparar tid och pengar: enklare redovisningar och administration och ni reser alltid till lägre taxa, som i snitt över dygnet är cirka 10 procent lägre än ordinarie taxa.

Kopplar du ett Sverigetaxi-kort till avtalet ingår också 10 stycken Engångskort som ni kan använda vid t ex representation och budkörning.

Är du intresserad av Företagskonto så är du välkommen att ringa oss för mer information eller ett personligt möte. Ring 042 - 380 210. Du kan också ansöka direkt. Läs igenom Allmänna bestämmelser längre ned på sidan.

Ansökan

Allmänna bestämmelser:

Så snart en ansökan om konto beviljats av Sverigetaxi Sverigetaxi 180 200 efter sedvanlig kreditprövning skall nedanstående kontobestämmelser vara gällande.

Kontohavaren åtar sig att själv iaktta och att ålägga kortinnehavaren att följa kontobestämmelserna.

Underlåter kontohavaren eller kortinnehavaren att följa kontobestämmelserna äger Sverigetaxi 180 200 rätt att säga upp kontot och spärra samtliga kort.

Upphör kontot förfaller kontohavarens hela skuld till betalning och samtliga kort skall returneras till Sverigetaxi 180 200.

Kontoinnehavaren debiteras för tjänsterna enligt gällande prislista om inte annat avtalats.

Sverigetaxi 180 200 kort gäller som betalningsmedel vid taxitransporter.

I Helsingborg, Malmö/Lund, Landskrona och Kalmar gäller korten endast i taxifordon anslutna till

Sverigetaxi 180 200/Sverigetaxi Kalmar och i övrigt på orter anslutna till Sverigetaxi.

Förlust av kort

Kortet är en värdehandling och skall av kontohavaren förvaras på ett betryggande sätt, att det ej förkommer.

Kontohavaren skall vid förlust av kort eller vid misstanke om att någon obehörig fått tillgång till kort, utan dröjsmål anmäla detta till Sverigetaxi 180 200.

Om kort som rapporterats saknat återfinns, får det inte användas utan skall returneras till Sverigetaxi 180 200.

Betalningsansvar

Kontohavaren är betalningsskyldig för samtliga med kort gjorda inköp/resor, således även köp/resa gjorda av person som obehörigen kommit över kort.

Kontohavaren är ansvarig för korten och deras användning till dess anmälan om förlorat kort gjorts till Sverigetaxi 180 200.

Kortinnehavaren är skyldig att vid anfordran uppvisa giltig legitimationshandling.

Kortinnehavaren skall kvittera mottagen tjänst och därigenom godkänna beloppet för debitering.

Fakturering och betalning

Sverigetaxi 180 200 fakturerar kontohavaren 2 gånger i månaden för mottagna tjänster.

Kontohavaren skall betala inom 15 dagar om inte annat överenskommits.

Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med 17% samt eventuella kostnader för påminnelser, krav och inkasso.

Ändring av kontobestämmelser

Sverigetaxi 180 200 har rätt att ändra dessa villkor.

Sådan ändring träder i kraft 14 dagar efter det att kontohavaren skriftligen meddelats om ändring.

Godtas inte ändringen skall korten omgående returneras till Sverigetaxi 180 200.

Årsavgift 120 kr (första kortet och 10 engångskort ingår)

Extra kort årsavgift 60 kr/st (10 engångskort ingår per extra kort)

Alla priser exkl. moms.

  • App
  • Stamkort